Betingelser og vilkår for Gullfeber

1. Akseptanse av Betingelser

Artikkel 1.1: Aksept

Ved å tilgang til, registrere deg på, og/eller brukenettstedet gullfeber ("Nettstedet"), uttrykker du din samtykketil disse betingelser og vilkår ("Betingelser").

Artikkel 1.2: Avståelse fra bruk

Dersom du ikke aksepterer disse Betingelser i deresfulle omfang, er du anmodet om å ikke bruke Nettstedet og dens Tjenester.

Artikkel 1.3: Bekreftelser

Ved å benytte deg av Nettstedet og dets Tjenester,bekrefter du følgende:

·     Duhar satt deg inn i og fullt ut forstått Betingelsene for bruk.

·     Dusamtykker i å ikke utnytte Tjenesten på en ulovlig måte, enten det erspesifisert i disse Betingelser eller under gjeldende lovgivning.

·     Duhar lest, forstått, og er i samtykke med Reglene for ansvarlig spill, som erment for å fremme trygt og ansvarlig spill.

·     Duaksepterer at dine personlige data kan håndteres i samsvar med det som erangitt i Betingelsene for bruk, og som skissert i vår personvernpolicy.

Artikkel 1.4: Endringer i Betingelser

Vi forbeholder oss retten til å endre, oppdatere,eller revidere disse Betingelser når som helst. Ved eventuelle endringer vil vigi klar og synlig varsel på Nettstedet. Din fortsatte bruk av Nettstedet etterslike endringer betyr at du aksepterer og godtar de oppdaterte Betingelser.

 

2. Definisjoner

Artikkel 2.1: Nettstedet

I disse Betingelser refererer "Nettstedet"til gullfeber, som er tilgjengelig fra [www.gullfeber.com](eller annen URL som vi kan bruke fra tid til annen).

Artikkel 2.2: Tjenesten

"Tjenesten" refererer til de sosialespilleautomatene som tilbys på Nettstedet. Dette inkluderer, men er ikkebegrenset til, de ti spillene som er oppført på Nettstedet. Vi forbeholder ossretten til å legge til, fjerne eller endre spillene som tilbys, uten forvarsel.

Artikkel 2.3: Bruker

"Bruker" eller "Du" refererer tilenhver person som får tilgang til Nettstedet, uavhengig av om de har registrertseg for en konto eller ikke. Bruken av ordet "Du" i disse Betingelserskal tolkes som å referere til Brukeren.

Artikkel 2.4: Gullfeber

"Vi", "oss" eller "vår"refererer til Gullfeber, som er den juridiske eieren og operatøren av Nettstedet. Eventuelle referanser til "Vi", "oss" eller "vår"i disse Betingelser skal tolkes som referanser til Gullfeber.

 

 

3. Tilgang til Tjenesten

Artikkel 3.1: Aldersgrense

Tjenesten er designet og rettet mot brukere som er 18år eller eldre. Ved å bruke Tjenesten, erklærer og bekrefter du at du er minst18 år gammel. Vi forbeholder oss retten til å begrense tilgangen til Tjenestenbasert på alder, og kan til enhver tid be om bevis på alder.

Artikkel 3.2: Brukeransvar

Det er ditt personlige ansvar å sørge for at duoppfyller denne alderskravet før du bruker Tjenesten. Det er også ditt ansvar åoverholde alle lokale lover og forskrifter som gjelder for bruken av etnettsted som gullfeber og dets Tjenester.

Artikkel 3.3: Forbehold

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller trekketilgang til Nettstedet og Tjenesten uten varsel. Dette kan inkludere tilfellerder vi har mistanke om at du er under 18 år, eller hvis vi mener at din bruk avTjenesten strider mot disse Betingelsene.

Artikkel 3.4: Verifisering av Alder

Vi forbeholder oss retten til å bruke enhver lovligog passende metode for å verifisere din alder og opprettholde sikkerheten påNettstedet. Dette kan innebære bruk av aldersverifiseringstjenester. Ved brukav slike tjenester samtykker du i at dine personlige opplysninger kan blibekreftet mot relevante registre.

 

4. Bruk av Tjenesten

Artikkel 4.1: Lisens for bruk

Vi gir deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv,ikke-overførbar, ikke-lisensierbar og tilbakekallbar lisens til å bruke Tjenestenfor din egen personlige, ikke-kommersielle bruk, i samsvar med disseBetingelsene.

Artikkel 4.2: Ulovlige handlinger

Du aksepterer å ikke bruke Tjenesten til ulovligeformål eller på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller på annenmåte skade Nettstedet eller Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrensettil, hacking, spamming, overføring av virus eller andre skadelige filer, ellerbruk av Tjenesten til å trakassere, misbruke eller skade andre personer.

Artikkel 4.3: Overholdelse av regler

Du forplikter deg til å overholde alle regler ogretningslinjer som gjelder for bruk av Tjenesten, som kan endres fra tid tilannen. Dette inkluderer eventuelle regler for spesifikke spill, samt Reglenefor ansvarlig spill.

Artikkel 4.4: Begrensninger i bruk

Du aksepterer å ikke kopiere, reprodusere, endre,distribuere, vise, publisere, overføre eller selge noen deler av Tjenesteneller Nettstedet uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse. Du akseptererogså å ikke lage avledede verker fra Tjenesten eller Nettstedet.

Artikkel 4.5: Brudd

Hvis du bryter disse Betingelsene, eller hvis vimistenker at du har gjort det, forbeholder vi oss retten til å suspendere elleravslutte din tilgang til Tjenesten uten forvarsel. Vi kan også ta rettsligeskritt mot deg for å håndheve disse Betingelsene.

 

5. Regler for Ansvarlig Spill

Artikkel 5.1: Målsetting

Gullfeber er forpliktet til å fremme ansvarligspill blant brukerne. Selv om våre spill ikke involverer bruk av ekte penger,anerkjenner vi potensialet for avhengighet og negative virkninger som kanoppstå fra overdreven spilling.

Artikkel 5.2: Selvbevissthet

Vi oppfordrer alle brukere til å være oppmerksomme påderes spillatferd og å gjenkjenne og forstå potensielle risikoer. Spill børbetraktes som en form for underholdning, ikke som en metode for å tjene penger,kompensere for økonomiske tap, eller unnslippe personlige eller profesjonelleproblemer.

Artikkel 5.3: Grenser

Brukere oppfordres til å sette grenser for sinspilling. Dette kan inkludere tidsbegrensninger for spilløkter, og perioder medavhold fra spill for å sikre at spillingen forblir underholdende og ikke bliren tvang.

Artikkel 5.4: Mindreårige

Vi har en streng policy mot mindreårige (personerunder 18 år) som bruker Nettstedet. Det er ulovlig for mindreårige å spillevåre spill, og vi forbeholder oss retten til å suspendere kontoer som mistenkesfor å være eiet av mindreårige.

Artikkel 5.5: Hjelp og støtte

Vi oppfordrer brukere som tror de kan ha et problemmed spillavhengighet til å søke hjelp. Det er flere organisasjoner som tilbyrhjelp og støtte til personer som sliter med problematisk spillatferd.

 

6. Aldersbegrensning og bekreftelse

Artikkel 6.1: Aldersbegrensning

Tjenesten er bare tilgjengelig for individer som erminst 18 år gamle. Hvis du er under 18 år, har du ikke tillatelse til å brukeTjenesten. Vi forbeholder oss retten til å be om bevis på alder for å bekreftedenne betingelsen.

Artikkel 6.2: Bekreftelse av alder

Ved å bruke Tjenesten, bekrefter du at du er over 18år, og at du er i stand til å inngå juridisk bindende avtaler under gjeldendelovgivning. Du forstår at vi kan rapportere til myndighetene dersom vi harmistanke om at mindreårige bruker Tjenesten.

Artikkel 6.3: Konsekvenser av feilrepresentasjon

Hvis det viser seg at en bruker har gitt falskinformasjon om sin alder og på den måten har brutt disse Betingelsene, vilbrukerens konto bli umiddelbart avsluttet, og vedkommende kan bli holdtansvarlig for sine handlinger.

 

7. Personvernpolicy

Artikkel 7.1: Innledning

Din personvern er viktig for oss. Vi er forpliktettil å respektere og beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldendelover om databeskyttelse og personvern.

Artikkel 7.2: Innsamling av personopplysninger

Vi kan samle inn personlige opplysninger når dubruker Nettstedet og Tjenesten, som inkluderer, men er ikke begrenset til, dinIP-adresse, enhetsinformasjon, og informasjon om din bruk av Nettstedet.

Artikkel 7.3: Bruk av personopplysninger

Vi bruker dine personlige opplysninger for å levereTjenesten til deg, forbedre Nettstedet, og for å overholde våre juridiske ogregulatoriske forpliktelser. Dine data vil ikke bli solgt, byttet, eller deltmed tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å levere Tjenesten eller sompåkrevd av loven.

Artikkel 7.4: Sikkerhet

Vi har implementert passende tekniske ogorganisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger mot utilsiktet ellerulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering av, eller tilgang tilpersonopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet.

Artikkel 7.5: Endringer i personvernpolicy

Vi forbeholder oss retten til å endre vårpersonvernpolicy fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli kommunisert påNettstedet, og din fortsatte bruk av Nettstedet og Tjenesten vil bety ansvarliggodkjennelse av slike endringer.

 

8. Immaterielle rettigheter

Artikkel 8.1: Eierskap

Alt innhold på Nettstedet, inkludert, men ikkebegrenset til, spill, grafikk, lyd, tekst, bilder, logoer, patent, opphavsrettog databaser er eiendommen til gullfeber eller er lisensiert til oss, og erbeskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. All slik rettigheter forbeholdt.

Artikkel 8.2: Uautorisert bruk

Uautorisert bruk, inkludert reproduksjon,modifikasjon, distribusjon, overføring, republisering, visning eller ytelse avinnholdet på dette nettstedet, er strengt forbudt.

Artikkel 8.3: Bruksrett

Din tilgang til Nettstedet og bruk av Tjenesten girdeg ingen rettigheter til immaterielle rettigheter i Nettstedet, Tjenesteneller innholdet på Nettstedet. Ingen deler av Nettstedet kan brukes for noeannet formål enn det som er tillatt i disse Betingelsene.

Artikkel 8.4: Melding om brudd på immateriellerettigheter

Hvis du mener at noe på Nettstedet krenker dineimmaterielle rettigheter, ber vi deg om å varsle oss umiddelbart. Vi vil deretter undersøke saken og tanødvendige tiltak.

 

9. Ansvarsbegrensning

Artikkel 9.1: Bruk på eget ansvar

Du bruker Tjenesten på egen risiko. gullfeber fraskriverseg ethvert ansvar for skader, tap eller ulemper som kan oppstå som følge avdin bruk av Nettstedet eller Tjenesten.

Artikkel 9.2: Ansvarsfraskrivelse

Vi gir ingen garantier eller erklæringer angåendeNettstedet eller Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktighet,pålitelighet, tilgjengelighet, feilfrihet, sikkerhet eller egnethet forbestemte formål. Vi påtar oss intet ansvar for eventuelle feil, mangler, viruseller skader som kan oppstå som følge av bruk av Nettstedet eller Tjenesten.

Artikkel 9.3: Tredjepartsinnhold

Nettstedet kan inneholde lenker tiltredjepartsnettsteder eller innhold som ikke er under vår kontroll. Vi påtaross ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller innhold. Ditt besøk påeller interaksjon med slike tredjepartsressurser er på egen risiko.

Artikkel 9.4: Begrensning av ansvar

I den grad tillatt etter gjeldende lov, skal vårtsamlede ansvar overfor deg for ethvert tap, skade eller krav som oppstår somfølge av din bruk av Nettstedet eller Tjenesten være begrenset til det beløpetdu har betalt, hvis relevant, for å bruke Tjenesten.

 

10. Endringer i Betingelsene

Artikkel 10.1: Retten til endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disseBetingelsene når som helst. Enhver endring vil tre i kraft umiddelbart etterpublisering av de oppdaterte Betingelsene på Nettstedet. Det er ditt ansvar åjevnlig gjennomgå Betingelsene for eventuelle endringer.

Artikkel 10.2: Varsel om endringer

Vi vil gi rimelig varsel om vesentlige endringer iBetingelsene. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, kunngjøringer påNettstedet eller ved å sende en e-post til den registrerte e-postadressenknyttet til din konto. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at slike endringerer gjort, utgjør din aksept av de oppdaterte Betingelsene.

Artikkel 10.3: Gjeldende Betingelser

Eventuelle endringeri Betingelsene vil gjelde umiddelbart for all bruk av Tjenesten etterpublisering av de oppdaterte Betingelsene. Hvis du ikke godtar de endredeBetingelsene, må du avstå fra å bruke Nettstedet og Tjenesten.